Uncategorized חדשות ועדכונים

קול קורא להגשת מועמדים ל"פעיל המצטיין לשנת 2018"

ההתאחדות הישראלית לכלבנות מושתתת במידה רבה מאוד על עבודתם המאומצת והמבורכת של פעילים מתנדבים. אחת מהדרכים להבעת הוקרתנו למתנדבים הינה במסגרת "ינואר של כוכבים" בארוע "אלוף האלופים" , שייערך השנה ביום שבת ה-5.1.19 בסביון , במסגרתו יוענק גם השנה, בפעם השנייה ברציפות, תואר "פעיל מצטיין לשנת 2018" .

כל מועדון/חוג החבר בהתאחדות וכן ועדות  ההתאחדות הוזמנו להגיש מועמדות של אדם שפעילותו ההתנדבותית בולטת לטובה והינה בעלת משקל ייחודי ותרומה להתאחדות הישראלית לכלבנות ולקידום  הכלבנות באופן כללי.  על ההמלצות להגיע אל משרדי ההתאחדות למייל [email protected]  לא יאוחר מיום א, 23.12.18 בשעה 13:00. ההמלצה צריכה לכלול את פרטי הממליץ (הגוף הממליץ ובעל התפקיד החתום על ההמלצה), פרטי המועמד: שם מלא ופרטי קשר, ונימוקי הממליץ .

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות תבחר את "הפעיל המצטיין לשנת 2018" מבין המומלצים והאות יוענק לו כאמור במסגרת אלוף האלופים.