!-- Facebook Pixel Code -->
חדשות ועדכונים

ליגת הנוהג הצעיר 2018

שלום רב,

כאן טל יפה, מעתה מנהל ליגת הנוהג הצעיר ולמעשה מועדון אשר עתיד לאגד כל הפעילות הכלבנית הקשורה לפעילויות הנוהג הצעיר בישראל. אני שמח בזכות לעסוק בדור העתיד של הכלבנות הישראלית ושאיפתי לראות את ליגת הנוהג הצעיר עומדת ברף מקצועי וערכי שיהווה עמוד האש במערכת הכלבנית בישראל.

ברצוני להודות לכל קודמיי העוסקים במלאכה שהקדישו זמן רב ובעיקר לגברת גלי סוקולובסקי אשר מסיימת תפקידה בכבוד בהותירה נעליים גדולות בתפקיד.

ההסבר הבא מגדיר נהלי ליגת הנוהג הצעיר כפי שתחול בשנת 2018, הכוללים כללי הניקוד הנצבר, השתתפות בגמר, ארגון תחרויות הליגה ופעילויות נלוות. הניקוד הנצבר בתחרויות הנוהג הצעיר יחל בתחרות ליגת הנוהג הצעיר שתתקיים במסגרת התערוכה הבינלאומית בחודש אפריל ויגלם הישגיות והתמדה בתחרויות ליגת הנוהג הצעיר.

ניקוד

 • סך תחרויות ליגת הנוהג הצעיר לשנת 2018, במסגרתן יינתן ניקוד נצבר, יעמוד על 6 תחרויות – כולל שתי תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות שתתקיימנה באפריל ובאוקטובר.
 • הניקוד הנצבר יחושב מ-5 התערוכות הטובות ביותר של כל משתתף. (כלומר- יתאפשר לכל משתתף בשנת 2018 להחמיץ תערוכה אחת מבלי שניקודו הכללי ייפגע ביחס לאחרים).
 • הניקוד הנצבר יינתן למתחרים בקבוצות הצעירים והבוגרים. לא יינתן ניקוד נצבר למתחרים בכיתת "מתחילים".
 • בתחרויות הנוהג הצעיר ימוקמו המתחרים במקומות 1-3 בלבד והניקוד בתחרויות הליגה, עפ"י המפתח המופיע מטה, יהיה ניקוד נצבר בין כל שש תחרויות הליגה משך השנה.
מקום ראשון 10 נק'
מקום שני 8 נק'
מקום שלישי 6 נק'
השתתפות בתחרות 3 נק'

 

תחרות הגמר והמוקדמות

 • לגמר יעלו 4 המתחרים שצברו את מרב הנקודות בכל אחת משתי הכיתות: צעירים ובוגרים. כשמונה או יותר במידה וישנו תיקו בין המתחרים – הלוא הם "העולים למוקדמות הגמר".
 • במסגרת מוקדמות גמר הנוהג הצעיר יתחרו "העולים במוקדמות הגמר" ומהם יבחרו 4 העולים לגמר מבלי קשר לניקוד הנצבר במהלך השנה.
 • בתחרות הגמר ידורגו המתחרים במקום 1-4.
 • השתתפות במוקדמות הנוהג הצעיר תתאפשר למתחרים שעלו בניקוד הנצבר ועמדו בהירתמות לסיוע בעשייה הכלבנית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות בלפחות הזדמנות אחת מבין רשימת ההזדמנויות שתוצע על ידי הנהלת מועדון הנוהג הצעיר למתחרים מעת לעת, בהתאמה לגילם. לדוגמא: סיוע בתערוכות בינלאומיות (סיוע בהקמה/פירוק התערוכה- כגון מלאכת איסוף ופריסה של קונוסים ; סיוע בתפקידי זירה – מנהל זירה, מזכיר שולחן, מזכיר שופט ; סיוע בחלוקת רוזטות בזירה המרכזית לזוכים ; סיוע לכלבנים מבוגרים בפריקת והעמסת הציוד) , סיוע בהכנת כתבות וחומרי עיון לאתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות (קיום ראיונות עם שופטים וכלבנים ותיקים) ועוד.

 

פרסום

 • פרסום תחרויות הליגה ופעילויות נלוות יעשה באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות וכן באמצעות דוא"ל למבקשים להירשם בקבוצת התפוצה של מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • פרסום תוצאת הליגה באופן שוטף יעשה באזור שיוקצה לכך באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • פרסום תחרויות ליגה בהן יינתן ניקוד נצבר יעשה לא מאוחר מחודש ימים לפני מועד התחרות על מנת לאפשר למתחרים זמן דרוש להתארגנות ותכנון מוקדם.

פעילויות נלוות

 • במסגרת פעילות מועדון הנוהג הצעיר יקוימו גם פעילויות שונות להגברת הידע, העניין והערכים הכלבניים העולים בקנה אחד עם מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות. אלו יפורסמו באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • מועדון הנוהג הצעיר יהיה רשאי להזמין מרצים ומנחים בתשלום בנושאים רלוונטיים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (מועדונים ועמותות).

ארגון והפקת תחרויות נוהג צעיר

 • תחרויות ליגת הנוהג הצעיר תאורגנה בשני אופנים: תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות ותחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות תעמוד מול נציגי ועדת תערוכות/הנהלת התערוכה באשר לכל הליכי הפקת התחרות ובכללם שיבוץ שופטים, זירות, זמנים וכו'.
 • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר תארגן תחרויות באופן עצמאי או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים). במסגרת שיתוף פעולה עם חברים בהתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים) תאפשר הנהלת מועדון הנוהג הצעיר השתתפות בעלות ארגון התערוכה, כפי המפורט במסמך המצורף: "שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר".
 • שיבוץ שופטים לתחרויות הנוהג הצעיר –
  • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יתבצע ע"י ועדת תערוכות / הנהלת התערוכה בשיתוף ותיאום עם הנהלת מועדון הנוהג הצעיר.
  • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יעשה באמצעות חבירה לחברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (עמותות ומועדונים) לשיתוף בשופטים שהוזמנו על ידיהם / הזמנת שופטים ישראלים (שופטי צורה פעילים או בוגרי קורס ההסמכה לשיפוט נוהג צעיר) / הזמנת שופטים זרים המשויכים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים).

שיהיה לנו בהצלחה!

טל יפה.

 

שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר

 

מאת: _____________________ –  נציג חוג/מועדון: _____________________________

 

מועד התערוכה_____________________: מנהל התערוכה: _______________________

 

מיקום התערוכה: _______________________________________________________

       

טלפון : ________________________ כתובת מייל: ____________________________

 

שמות השופט/ים וארץ מוצא: _______________________________________________

האם ישנו ניסיון/זיקה לתחרות הנוהג הצעיר או למלאכת הצגת כלבים?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

תחרויות הליגה בהן ניתן ניקוד נצבר צריכות להתפרסם לפחות כחודש לפני מועד התערוכה ולכן מומלץ להגיש מסמך זה זמן רב ככל הניתן על מנת לאפשר קיום כלל ההליכים בפרק הזמן המספק. ההחלטה בדבר שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר תינתן נוכח שיקולי זמן מספק לדיון בדבר ההחלטה ופרסום האירוע, סמיכות לאירועים כלבניים אחרים ובפרט אירועי המועדון הכלבני לנוהג צעיר, מיקום גאוגרפי, תנאי השטח,  גמישות בשעת קיום התחרות ופרטי השופט.

בחתימה על מסמך זה אני מודע לתנאים הבאים:

 • מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות יוכל להשתתף בעלות קיום התערוכה בסך שלא יעלה על 45 ₪ למתחרה.
 • משך תחרויות הנוהג הצעיר במפתח של כ-3 דקות למתחרה.
 • הנהלת מועדון הנוהג הצעיר מתחייבת להעביר פרטי הכלבים (בהם מספר שבב ותאריך חיסון כלבת אחרון) אשר ישתתפו בתחרות הליגה עד יום ראשון שלפני קיום התערוכה. לעיתים תעביר הנהלת מועדון הנוהג הצעיר פרטי כלבים רבים יותר מכפי שיופיעו בפועל – על מנת לאפשר רזרבה למתחרים בבחירת כלב עד רגע התחרות.
 • יש לאפשר העברת מסמך פרטי התחרות ודגשים בשיפוט לשופט– באמצעות מנהל התערוכה או נציג חוג/מועדון.
 • יש לאפשר כניסה לאירוע לכלל המתחרים ובני משפחותיהם יחד עם הכלבים הרשומים- מכלל הגזעים המוכרים.

 

על החתום: ________________

Calendar

אוקטובר 2020
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pages

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? ספטמבר 10, 2020
   Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide אוגוסט 15, 2020
   Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings יולי 16, 2020
   Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference יוני 9, 2020
   Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide מאי 14, 2020
   Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • What’s the best WordPress comment plugin to use? אפריל 13, 2020
   Wondering whether to use WordPress comment plugin or go with the native option? Here are our thoughts and recommendation on which one to choose. The post What’s the best WordPress comment plugin to use? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations מרץ 17, 2020
   What better way to gain more subscribers and grow your email list than with a little help of a top WordPress newsletter plugin, right? Only, with so many of them on the market – which one to choose? The post Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog דצמבר 17, 2019
   Eager to learn how to monetize your WordPress site or blog in an easy way? Read our guide and learn all about it! The post Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music נובמבר 15, 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) אוקטובר 1, 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

  Archives

  כתובת: רח' המסגר 6 קומה 1, אור יהודה

  ת.ד. 162 אור יהודה 6025101

  טלפון : 03-672-71-74
  פקס :   03-672-71-73

  קבלת קהל :

  יום א' – 16:00-18:00
  יום ב' – 09:00-11:00
  יום ג' – 09:00-11:00
  יום ד' – 15:00-17:00

  מענה טלפוני:
  ֿימים א',ב',ג',ד'
  בין השעות 12:00-14:00